Ogobaev, Talant

Turganbayevich, Jylkychi

Yarmamedov, Quiknemurad