Ogobaev, Talant

Kyrgyzstan

Turganbayevich, Jylkychi

Kyrgyzstan

Yarmamedov, Quiknemurad

Kyrgyzstan